Velika nagradna igra

Prodajalec LEVNO seli skladišče, pošiljka bo zamujena 4-5 dni. Hvala za razumevanje.

Pogoji uporabe - storitve spletne trgovine

 • Razlaga:
 • Pogoji uporabe - splošni pogoji uporabe
 • Ponudnik storitev - Naranu Prague s.r.o. Matična številka: 04270452 s sedežem Chotěbuzská 198, 103 00 Praha 10 Benice, Češka Republika
 • Uporabnik - fizična oseba, ki sklene pogodbo s ponudnikom storitev
 • Pogodba - pogodba se sklene med ponudnikom storitev in uporabnikom
 • Storitve - storitve, ki jih nudi ponudnik so podrobno opisane v drugi točki pogojev uporabe
 • Uporabniški račun - uporablja uporabnik glede na sklenjeno pogodbo z ponudnikom storitev
 • Elektronska pošta - uporabnik navede ob registraciji
 • Podpora uporabnikom - storitev za izmenjavo elektronskih sporočil med ponudnikom in uporabnikom, info@shipgratis.si

 • 1. UVODNE DOLOČBE
 • 1.1 Pogoji uporabe v skladu z določbe št. 1751 civilnega zakonika Češke Republike, urejajo pravice in obveznosti pogodbenih strank, ki sta jo sklenili ponudnik in uporabnik
 • 1.2 Ponudnik storitev spletne trgovine ponuja na naslovu www.shipgratis.si
 • 1.3 Pogoji uporabe se nanašajo na odnose uporabnika, ki kot fizična oseba deluje izven podjetniške dejavnosti, pravna oseba pa v okvirjih svoje podjetniške dejavnosti
 • 1.4 Pri sklepanju pogodbe je možno dogovoriti pogoje, ki niso vezane na določbe zakonika. Pogoji, ki so sklenjeni na tak način imajo prednost pred določbami o pogojih poslovanja.
 • 1.5 Določbe pogojev uporabe so sestavni del pogodbe. Pogoji uporabe in pogodba sta napisani v slovenskem jeziku.
 • 1.6 Ponudnik storitev ima pravico do spremembo pogojev uporabe. S to določbo se ne kršijo pravice in obveznosti, ki se nanašajo na prejšnje točke in veljajo do preklica.

 • 2. STORITVE
 • 2.1 Ponudnik storitev ponuja naslednje storitve:
  1. nudeneje uporabniškega računa
  2. vzdrževanje uporabniškega računa
  3. storitve uporabniškega računa
  4. informacije o ponudbi spletne trgovine www.shipgratis.si
 • 2.2 Informacije o storitvah se nahajajo v splošnih pogojih in v uporabniškem računu. Obseg storitev se lahko razlikuje glede na njihovo uporabo..
 • 2.3 Ponudnik storitev zadržuje pravico, da na podlagi odredb nudi samo nekatere izmed naštetih storitev iz točke 2.1 pogoji uporabe

 • 3. UPORABNIŠKI RAČUN
 • 3.1 Z registracijo uporabnika, bo ponudnik storitev zagotovil uporabniški račun, ki ga lahko uporabnik uporablja po pravilih, ki jih je določil ponudnik.
 • 3.2 Uporabnik je dolžan vpisati točne podatke. V primeru sprememb osebnih podatkov, je uporabnik dolžan obvestiti ponudnika o nastalih spremembah. Podatki navedeni s strani uporabnika v uporabniškem računu se smatrajo kot verodostojni.
 • 3.3 Pri registraciji uporabnik izpolni obrazec za registracijo oz. za naročilo. Ponudnik storitev kupcu ob registraciji zagotovi uporabo uporabniškega računa, ki ne zagotavlja razširjanje ponudbe. Ponudnik storitev si pridržuje pravico, da ob prijavi uporabnika zahteva dodatne informacije, ki so potrebne za izpolnjevanje obveznosti, iz katerih izhajajo pravni predpisi sklenjeni s pogodbo.
 • 3.4 Uporabnik ima na voljo izbrati enega od naštetih računov:
  1. nakupni
  2. prodajni
  3. logistični
  4. affiliate
  5. posamezni s specifikacijo dejavnosti
 • 3.5 Pred pošiljanjem obrazca je uporabniku omogočeno, da še enkrat preveri točnost vnešenih podatkov. Uporabnik s klikom na tipko “Nadaljuj” pošlje podatke ponudniku storitev, ki jih ta smatra kot verodostojne.
 • 3.6 Ponudnik storitev po prejetju podatkov potrdi ustvarjanje uporabniškega računa z elektronsko pošto in obvešča uporabnika o ostalih storitvah in pogojih. S tem se registracija smatra z uspešno zaključeno in veljavno po točki 3.1 splošnih pogojih uporabe.
 • 3.7 Dostop do uporabniškega računa je zavarovan z uporabniškim imenom in geslom. Uporabnik je dolžan skrbno varovati svoje podatke za dostop do uporabniškega računa.
 • 3.8 Uporabnik ne sme dajati uporabniški račun v uporabo tretjim osebam.
 • 3.9 Ponudnik storitev ima pravico preklicati uporabo uporabniškega računa v primeru kršitev pogodbe.
 • 3.10 Uporabnik se zaveda, da ni potrebno biti neprestano prisoten v uporabniškem računu, zaradi vzdrževalnih del programske opreme, ki jih zagotavlja ponudnik storitev.

 • 4. SKLEPANJE POGODB O STORITVAH
 • 4.1 Vse storitve, ki se nahajajo v spletni trgovini ponudnika storitev, vključujoč uporabniški račun uporabnika je informativne narave in tako, da ponudnik storitev ni dolžan skleniti dogovora v zvezi s temi storitvami. Določba št.1732,

 • 2. odstavka civilnega zakonika Češke Republike ne velja.
 • 4.2 Storitve med ponudnikom in uporabnikom so brezplačne. S to določbo ni omejena možnost, sklenitve posebnega dogovora ostoritvah, ki so lahko tudi plačljive.
 • 4.3 Dogovor med ponudnikom storitve in uporabnikom se sklene z registracijo po točki 3.6
 • 4.4 S sklenitvijo dogovora se uporabnik strinja s pogoji depozita.
 • 4.5 Uporabnik se strinja z načinom komunikacijskih sredstev zaradi sklenitve dogovora o storitvah. Stroške, ki nastanejo pri uporabi komunikacijskih sredstev (internet, telefonski impulzi) uporabnik krije sam.

 • 5. ODSTOP OD POGODBE
 • 5.1 Uporabnik lahko kadarkoli odstopi od pogodbe od začetka njene veljavnosti. Ponudnik storitev zadrži pravico odstopiti od pogodbe v razumnem roku, glede na izbiro uporabniškega računa, ki ga je je uporabnik izbral. Rok za odstop od pogodbe se podaljša za čas, ki je potreben za poravnavo obveznosti med ponudnikom in uporabnikom.
 • 5.2 Za odstop od pogodbe uporabnik uporabi obrazec, ki mu ga zagotovi ponudnik kot prilogo v pogojih uporabe. Uporabnik lahko odstop od pogodbe pošlje po elektronski pošti službi za podporo uporabnikom.
 • 5.3 V primeru odstopa od pogodbe je pogodba razveljavljena. V kolikor je to mogoče bosta pogodbeni stranki svoje obveznosti poravnali v roku

 • 14. dni od dneva odstopa. Uporabnik krije stroške vračila blaga na naslov ponudnika oz. njegovim poslovnim partnerjem.

 • 6. PRAVICA DO REKLAMACIJE
 • 6.1 Ponudnik storitev spoštuje pravilnik o reklamacijah, ki se nanaša iz pravnih predpisov - odredbe od 1914 do 1925, § od 2099 do 2117 a § od 2161 do 2174 civilnega zakonika Češke Republike in zakonom št.634/1992 Sb, zaščita potrošnikov. Ustreznost pravice do reklamacije ocenjuje ponudnik storitev.
 • 6.2 Pravico do reklamacije iz točke 6.1, se izvede po elektronski poti službi podpore uporabnikom.
 • 6.3 Ponudnik storitev je dolžan uporabniku izdati potrdilo o reklamaciji, o vsebini reklamiranega blaga, datumu in načinu rešene reklamacije in morebitno obrazložitev zavrnitve reklamacije. Potrdila se pošiljajo uporabniku po elektronski poti.
 • 6.4 Uporabnik obvesti ponudnika o pomanjkljivosti pošiljke z izbiro načina reševanje reklamacije. Uporabnik ne more spremeniti izbrano pravico, brez soglasja ponudnika.

 • 7. OSTALE PRAVICE IN OBVEZNOSTI
 • 7.1 Ponudnik storitev ni zavezan z nobenimi kodeksi obnašanja v smislu z določbamii § 1826 točka 1 črka e) civilnega zakonika Češke Republike.
 • 7.2 Ponudnik storitev obravnava pritožbe preko službe za podporo uporabnikom. Informacije o rešitvi reklamacije ponudnik storitev pošlje uporabniku po elektronski pošti.
 • 7.3 Reševanje spora med uporabnikom in ponudnikom je možno opraviti tudi z izvensodno poravnavo.To rešuje Češka tržna inšpekcija s sedežem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, Matični broj: 000 20 869, internet adresa: https://adr.coi.cz/cs.
 • 7.4 Spore lahko rešuje tudi Evropski potrošniški center Češke Republike sedežem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2. internet naslov: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktno mesto, Odlok Evropskog parlamenta in Sveta EU št.. 524/2013 sprejete dne 21.05.2013 (rešavanje potrošniških sporov on-line i o spremebi odloka (EU) br. 2006/2004 i smernice 2009/22/ES (odlok o reševanju potrošniških sporov on-line).
 • 7.5 S sklenjeno pogodba se uporabnik strinja z obdelavo osebnih podatkov.
 • 7.6 Če je treba, da se med postopkom dobave blaga med uporabniki izvede carinski postopek, uporabnik s sklenitvijo pogodbe o storitvi pooblasti ponudnika tudi, da ga zastopa v carinskem postopku pri vseh dejavnostih, potrebnih za dajanje blaga v obtok in da ponudnik za te namene pooblasti tretje osebe, predvsem vodje poštnih storitev. Najprej gre za zastopanje v carinskem postopku, plačilo carinskega dolga, morda tudi druge stroške, povezane s carinskim postopkom.

 • 8. BONUS PROGRAM REFUNDACIJE
 • 8.1 Vsak uporabnik je seznanjen s pogoji uporabe, da v primeru odstopa od pogodbe ima pravico do zahteve za povračilo finančnih sredstev v obliki kupona. Uporabnik se strinja, da je vrednost kupona večja od prvotne cene izdelka. Člen te določbe je v skladu z določbo § 1832 točka 1 drugi odstavek zakona. št. 89/2012 Sb. Češke Republike.
 • 8.2 Uporabnik prejme kupon skupaj s pogoji uporabe kuponov.
 • 8.3 Povečanje vrednosti refundacije se odredi v odvisnosti od zneska prvotne kupnine oz.po pravilniku, ki jih je določil ponudnik.

 • 9. DOSTAVLJANJE INFORMACIJ IN SPREMEBE
 • 9.1 Uporabniku so informacije dostavljenje po elektronski pošti.

 • 10. KONČNE ODREDBE
 • 10.1 Če odnos med strankama o dogovoru vsebuje mednarodno pravo, se stranki strinjata,da spore rešuje Češki pravni sistem. Z izbiro prava, nastalo iz prejšnjega odstavka, uporabniku ni kratena pravica do zaščite, ki mu jo določa pravni red, in ga ni mogoče zanemariti in bi v primeru neobstoja uporabili v skladu z odredbami člen

 • 6. točka 1, Odločba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 593/2008 sprejete dne 17.06.2008 o zakonu pogodbenih razmerij (Rim I).
 • 10.2 Če je katera od določb neveljavna ali postanejo nevelajvne, na njihovo mesto pridejo odredbe, ki so najbližje prejšnjim. Izguba ene same odredbe nima vpliva na veljavnost ostalih odredb.
 • 10.3 Dogovor o storitvah vključno s pogoji uporabe je arhiviran s strani ponudnika storitev v elektronski obliki. Arhivi niso dostopni.
 • 10.4 Priloga je sestavljena iz obrazca za odstop od pogodbe. Obrazec je sestavljen s strani Češke tržne inšpekcije. Uporabnik ima pravica do uporabe ostalih oblik obveščanja ob zagotovilu, da bo informacije koristil za namen reševanje sporov. Obvestila se pošiljajo po elektronski poti na naslov službe za podporo uporabnikom.
 • 10.5 Kontaktni podatki ponudnika so navedeni na prvi strani pogojev uporabe.

 • PRILOGE
 • Priloga 1: Odstop od pogodbe
 • Pošiljaatelj (ime in priimek, naslov, e-mail, tel. št.)
 • Odstop od pogodbe
 • Dne ………….. sem z Vami sklenil pogodbo ostoritvah.
 • Dne………….odstopam od pogodbe o storitvah.
 • V... …….…… dne ……….….